Logo

Úvodní strana » Předškoláci

Předškoláci:

Předškolní děti připravujeme na vstup do ZŠ, činnosti jsou doplněny využitím interaktivní tabule.

Při přípravě se věnujeme následujícím oblastem:

  • předčtenářská gramotnost
  • předmatematická gramotnost
  • grafomotorika
  • motorika
  • vizuomotorika
  • zrakové vnímání
  • sluchové vnímání
  • prostorová orientace
  • časová orientace

 

Naše mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6 - https://www.ppp6.cz/

Kontakt:

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská vlachynska@ppp6.cz

Vokovická 32/3
Praha 6
160 00

Telefon:  220 612 131

JAK NA SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY?

Správný úchop psacích potřeb není tak snadný, jak se na první pohled může zdát. Mezi předškoláky je mnoho dětí, kteří trpí grafomotorickými potížemi. Těžkopádné a křečovité písmo či nezájem o kreslení jsou projevy, které by mohly rodiče upozornit na to, že je potřeba dítěti pomoci s nácvikem správného držení psací potřeby. Zjistěte prostřednictvím následujících obrázků, jak má vypadat správný úchop.

Na správný úchop je vhodné dbát od ranného věku, kdy dítě začíná projevovat zájem o kreslení. Děti zjistí, že mohou spojit paleček s ukazováčkem a prostředníčkem - a vznikne ideální nástroj  - špetka! A špetka pomáhá uchopit předměty, jako je právě pastelka! Proto je důležité poskytnout dítěti vhodné náčiní pro kreslení a psaní a tím ho motivovat ho k dalším kresbám.

Má vaše dítě odmítavý postoj ke kreslení? Doporučujeme nabízet mu činnosti rozvíjející jemnou motoriku. "Nejjednodušším způsobem, jak rozvíjet jemnou motoriku u dětí, je zapojit děti do běžných denních a sebeobslužných činností, jako je vaření, pečení, skládání prádla, věšení prádla, spravování věcí, oblékání, obouvání a podobně. Dítě bude nejen trénovat jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka, ale ještě si bude připadat jako důležitý člen rodiny.", říká zkušená grafomotorička Kateřina Tesárková. 

Co ovlivňuje správný úchop?

Správný úchop je velmi důležitý. Ovlivňuje kvalitu, čitelnost, rychlost a úhlednost písma. Navíc má významný vliv na koncentraci, uvolnění mluvidel a řeči (pohyb jazyka při kreslení), ale také uvolnění celého těla, zejména procesů jako např. pozornost a myšlení. Proto ho jako rodiče nesmíme podceňovat.

Jak má vypadat správné držení tužky?

Pro správný tzv. špetkovitý úchop je podstatné uvolnění paže, zápěstí a ruky. Tužka je položena na prostředníčku, palec ji přidržuje. Ukazováček je seshora jen položený, aby jím bylo možné poťukat. Tužka směřuje k papíru šikmo, nikoli kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem a ukazovákem. Mezi hrotem tužky a prsty by měla být mezera asi 3 cm. 

Důležité je, aby prsty byly pokrčené a celá ruka byla uvolněná. Tím pádem manipulujeme s tužkou snadno do různých směrů - píšeme plynule, bez bolestí nebo křečí, bez únavy ruky. Lokty svírají pravý úhel s deskou stolu a pohyb vychází ze zápěstí a ramene. 


Ke správnému sklonu napomáhá natočení sešitu zpravidla souběžně s předloktím. Praváci s pravým překloktím, leváci s levým. Výjimku tvoří děti se zkříženou lateralitou - preferují opačnou ruku a oko. Ti mají sešit rovně před sebou. Sešit lehce přidržuje dlaň levé ruky u praváků, pravé ruky u leváků.

Výběr správného psacího náčiní také ovlivňuje správné držení tužky. Doporučujeme využívat trojhranný program: psací náčiní má trojhranné tělo pro lepší uchopení. Existují varianty pro praváky i leváky. Rozdíl je pouze v tom, že pravák tužku táhne a levák ji před sebou lehce tlačí. Délka tužky by měla přesahovat přes kořen palce. Pokud zjistíte, že vaše dítě drží tužku nesprávným způsobem, upozorněte ho a opravte chybné držení.

K navození správného špetkového úchopu můžeme děti motivovat vyprávěním. Prostředníček je postýlkou pro tužku, ukazováček polštářkem a palec peřinkou, kterou se tužka přikryje. Když ležíme v posteli, polštář a peřina jsou měkké, lehké a nikde nás netlačí.

Tip: Udělejte dětem nácvik zábavný, aby neměly pocit, že jsou nešikovné. Pokud dítě stáhne prostředníček směrem nahoru vedle ukazováčku a drží psací náčiní nesprávně, neříkejte "zase špatně", ale zkuste říci například "tužka spadla do postýlky". Pokud tlačí na ukazováček: "ten polštář ale tlačí". Dítě bude vědět, že nešikovní je tužka, tlačí polštář - ne on. Čím povzbudivější budete, tím více motivujete k dalšímu úsilí naučit vaše dítě- a možná i vás – správně držet psací náčiní.

Nesprávný úchop

Jak poznáte, že vaše dítě drží tužku nesprávně? Podívejte se na příklady nesprávných úchopů. Pokud vaše dítě používá některý z nich, je potřeba ho vést ke správnému úchopu a ten fixovat. Pokud si dítě zafixuje nesprávný úchop, náprava trvá mnohem déle. Podle odborníků by mělo dítě umět správný úchop před nástupem do základní školy!

Spastický špetkový úchop s prohnutým ukazovákem

Pokud je ruka spastická (křečovitá), nejsou uvolněné prsty a dlaň ruky. I při správně vyvozeném špetkovém úchopu pak vzniká velký tlak na psací náčiní. Prsty jsou sevřené, jsou v napětí a limitovány v pohybu. Tento úchop může způsobit i bolest zápěstí.


Špetkový úchop s prsty ohnutými v dlani

Dítě má při kreslení správně vyvozenou špetku, ale malíček a prstečníček svírá v dlani. Při delší námaze se prostředníček posunuje do dlaně a přiklání se tam, kde vzniká větší napětí. Ruka je křečovitá.

Cigaretový úchop 

Psací náčiní leží mezi ukazováčkem a prostředníčkem, palec může být položen na tužce, nebo přes ní. Někdy se může také spojit konečky palce a ukazováčku nad tužkou. Úchop nedovoluje pohyb prstů při psaní a tužka prokluzuje mezi prsty.

Tříprstý úchop 

Prsty vytvářejí velký tlak na psací náčiní. Ukazováček je ve špatné poloze a prohýbá se. Prsty mají omezený pohyb a při potřebě delšího a rychlejšího psaní se snižuje kvalita a rychlost písma. Ruka je v napětí a bolí.


Špetkový úchop s palcem v přesahu 

Prostředníček a ukazováček jsou na správném místě. Palec by měl být naproti ukazováčku, ale je vysunutý přes tužku. Při tomto úchopu se ruka obtížně posunuje na podložce. Časem může znehybnět zápěstí a vzniká drápovitý úchop, který znemožňuje při psaní pohybovat zápěstím.

Klarinetový úchop 

Bříška čtyř prstů se opírají o tužku, palec je v opozici. Pohyb nevychází z prstů, jak by tomu bylo při správném držení. Pohyb vychází ze zápěstí a lokte. Ruka při tomto špatném úchopu není většinou položená na podložce a tužka stojí na špičce, někdy stojí od těla. Dítě má problémy udržet tvar písmen, nevejde se do linie, přetahuje.


Kladívkový úchop 

Tento úchop se objevuje zpravidla u dětí, které teprve s uchopováním psacího náčiní začínají. Dítě drží tužku křečovitě, jeho ruka je většinou kolmo k podložce a pohyb vychází z lokte a ramena. Je to úchop pro děti fyziologický, dítě zatím neovládá jemnou motoriku. Postupně s nabývajícími zkušenostmi se tento úchop mění a přechází na úchop prstový.
 

 

RODIČŮM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DOPORUČUJEME PŘEČÍST SI MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE

A TĚLOVÝCHOVY S INFORMACEMI, CO BY MĚL JEJICH PŘEDŠKOLÁK ZVLÁDAT:

Desatero pro rodiče.pdf