Logo

Prázdninový provoz mateřských škol MČ Praha 17 pro rok 2020:

Všechny mateřské školy jsou v provozu do 3.7.2020.

7.7. až 17.7.2020 – MŠ Socháňova, Praha 6 – Řepy, Socháňova 23/1176

20.7. až 24.7.2020 – MŠ Pastelka, Praha 6 – Řepy, Španielova 27/1316

v případě potřeby doplní ještě MŠ Laudova se spec. třídami, pracoviště Opuková 10/373

17.8. až 28.8.2020 – MŠ Bendova, Praha 6 – Řepy, Bendova 1/1123


ŠKOLNÍ ŘÁD 2020.docx

 

Čísla účtů:

170715359/0800 - Číslo účtu školné  

6023-170715359/0800 - Číslo účtu školní jídelny

0168050319/0800 - Číslo účtu Klubu rodičů 

 

Informace pro rodiče předškoláků vzhledem k povinnému předškolnímu vzdělávání:

Děkujeme všem rodičům za jejich aktivity s dětmi. Je zřejmé, že doma hodně tvoříte, věnujete se dětem po stránce pohybové, výtvarné a pracovní. Doporučujeme i další aktivity, které běžně s dětmi provádíme ve školce a v tuto chvíli to není možné. Dáváme Vám příklady aktivit, které jsou důležité a často jsou opomíjeny.

Zrakové vnímání

Zrakové vnímání ovlivňuje rozvoj řeči, vizuomotorické koordinace, prostorové orientace, základní matematické představy. Nedostatečná zraková paměť způsobuje, že si dítě těžko ukládá do paměti tvary, tedy i písmena. Písmena tvarově podobná pak dítěti připadají stejná (Kutálková, 2014).

Naše doporučení: skládat puzzle, hledat rozdíly mezi podobnými obrázky, Kimova hra(sledovat několik předmětů po dobu 1 minuty, následně je zakrýt a nechat dítě vyjmenovat, co si pamatuje, obměnou může být schovat 1 předmět a dítě určuje, co schází apod.), důležité je hrát s dětmi pexeso, což bývá většinou v rodinách běžné

 

Sluchové vnímání

Sluch významnou měrou ovlivňuje rozvoj řeči a myšlení. V kontextu školní zralosti nás zajímá zejména úroveň fonematického uvědomování, tedy úroveň rozvoje schopnosti naslouchání, rozlišení figury v pozadí, sluchová diferenciace, sluchová analýza a syntéza, sluchová paměť a vnímání rytmu. Nezralost sluchových funkcí ovlivní úspěšnost budoucího školáka. Jejich nezralost může být příčinou specifických poruch učení, převážně dysortografie, také však dyslexie (Bednářová, Šmardová, 2015). 

Naše doporučení: hrát s dětmi slovní fotbal, hledat v místnosti předměty začínající určitou hláskou, rýmování apod.

 

Vnímání prostoru a času

Vnímání prostoru je důležité pro orientaci v prostředí, pro rozvoj grafomotoriky a školních dovedností, sebeobslužných a pohybových dovedností. Ve školním věku ovlivňuje čtení, psaní, matematiku, geometrii, orientaci v mapách a notových zápisech, promítá se do tělesné výchovy a rukodělných činností.

Předškolák často ještě dobře nezvládá odhadnout prostorové vztahy, přeceňuje velikost nejbližších předmětů a zároveň podceňuje velikost vzdálenějších předmětů. Spoléhá se pouze na to, jak se mu jeví, to co vidí. Nemívá problém s rozpoznáváním pozice nahoře/dole, první/poslední.

Orientace v čase je podmínkou pro uvědomování si časové posloupnosti. Dítě před vstupem do školy zná rozdíl mezi pojmy dříve/později, ví, jaký je rozdíl mezi pojmy před/po. Čas ale dokáže členit maximálně v rámci dnů v týdnu, pokud se jedná o delší časové úseky, jako je týden, měsíc, rok, umí je sice vyjmenovat, ale nedokáže si tento časový úsek představit (Kolaříková, 2015). 

Naše doporučení: procvičujte s dětmi pojmy před, za, pod, nad, daleko, blízko, nahoře, dole, vpravo, vlevo, zopakujte si s dětmi dny v týdnu, roční doby

 

Předčíselné představy

Matematické představy se vyvíjí postupně, v souvislosti s vývojem hrubé a jemné motoriky, zrakového a sluchového vnímání, prostorového a časového vnímání, rozvoje řeči (Otevřelová, 2016).

Naše doporučení: určujte velikost předmětů např. při nakupování - větší, menší, lehký, těžký, procvičte znalost geometrických tvarů - kruh, čtverec, trojúhelník,obdélník, hrajte si  s dětmi "na školu" - dejte jim hračky a nechte je doplnit do určitého počtu, nechejte dítě srovnat hračky podle velikosti, nechte ho přemýšlet, co do skupiny předmětů nepatří a proč atd.

 

Uvádíme jednoduchý příklad na pohádce "O veliké řepě".

- pohádku dětem vyprávějte

- nechte děti příběh převyprávět

- nechte dítě vyjmenovat a spočítat postavy, které zde vystupují, určit, kdo stál v řadě první, poslední, kdo stál před myškou apod.

- nechte děti určit první hlásku ve slově řepa a následně vymyslet další slova začínající stejnou hláskou

- vyprávějte si, ve kterém ročním období sázíme kytičky, jaké předměty potřebujeme při práci na zahradě

- vymyslete společně rýmy na slova babička, myška, pole atd.

- najděte v bytě předměty, které mají barvu jako řepa, můžete společně soutěžit, kdo jich najde více

- nakreslete ilustraci k pohádce, vystříhněte si loutky a zahrajte si divadlo

Důležitá je především komunikace, mluvte s dětmi, čtěte jim, zpívejte si, vyměňte si role a nechte děti, aby vám vyprávěly pohádku samy a hlavně si nedělejte žádné obavy, víme, že máte teď velice náročnou dobu. Tím, že si s dětmi budete třeba "pouze"povídat, pro ně uděláte velmi mnoho. Přejeme příjemné chvíle s Vašimi drobečky a těšíme se na ně.

 

 

Děti do MŠ potřebují:

 • vhodné oblečení do třídy - nejlépe tepláky nebo legíny, tričko, volnou sukýnku apod.
 • náhradní oblečení - spodní prádlo, ponožky a punčocháče, tepláky, tričko 
 • oblečení na pobyt venku - dle počasí - teplákovou soupravu nebo starší pohodlné kalhoty, bundu, čepici (kšiltovku), obuv vhodnou i do písku, v zimě rukavice- nejlépe našité na tkanici- často se ztrácejí :-)
 • podepsané bačkorky, holínky, pláštěnku, pyžamo
 • na odpolední pobyt venku doporučujeme připravit dětem batůžek s oblečením, které si chcete vzít s sebou domů

 

 

Platby v mateřské škole:

 

Úplata ze předškolní vzdělávání (školné):

  od 1.9. 2019 -626,-Kč

Od 1.1.2005 dle školského zákona č. 561/2004Sb, se poskytuje vzdělávání bezúplatně v posledním roce před zahájením povinné školní docházky.

V případě přerušení provozu školy v červenci a srpnu se úplata nevybírá, pokud bude dítě přihlášeno na prázdninový provoz, bude výše úplaty určena.

Osvobození od úplaty je v souladu s vyhláškou č. 214/2012:

* zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující sedávku pomoci v hmotné nouzi

* zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na péči

* rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči z důvodu péče o nezaopatřené dítě

* fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské péče

Tuto skutečnost je nutné prokázat ředitelce MŠ §4 ods. 2 zákona č. 111/2006 Sb.,o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 Sb., §12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 Sb.,, § 36 - 43 zákona č. 117/1995Sb., ve znění pozdějších předpisů

 

Úplata za předškolní vzdělávání je splatná do 15. dne v měsíci bezhotovostně na účet školy 170715359/0800 (doporučujeme), případně složenkou

 Úplata za předškolní vzdělávání je povinná, její opakované neuhrazení může být podnětem k zahájení řízení o ukončení docházky dítěte do MŠ (viz Vyhláška č. 14/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Je možné uhradit vyšší částku najednou- např. na celé pololetí.

Stravné:

6023-170715359/0800 - Číslo účtu školní jídelny (celodenní stravné 39,-Kč, polodenní stravné 31,-Kč denně, u dětí, které dovrší během roku 7 let je podle vyhlášky č.107 ze dne 25.2.2005 "O školním stravování sazba ve věkové kategorii č. 2 určena na 45,-Kč při celodenním stravném a 37,-Kč při polodenním stravném),

strávníci do 6 let 43,-Kč na den  ( celodenní stravné měsíčně  903,-Kč, polodenní stravné - 714,-Kč)

strávníci od 7 let (děti s ošd) 49,- Kč na den (celodenní stravné měsíčně 1029,-Kč, polodenní 840,-Kč)

Klub rodičů:

0168050319/0800 - Číslo účtu Klubu rodičů   200,-Kč měsíčně - určeno na kulturní akce, výlety, hračky, výtvarný materiál a pod., doporučujeme platbu 2 x ročně.

 

Naše mateřská škola je zapojena do kampaně Celé Česko čte dětem.

Rodina na kole_big.jpg

 

 

 

 

Co přináší pravidelné čtení dítěti?

 • uspokojuje nejdůležitější emoční potřeby dítěte;
 • vytváří pevné pouto mezi rodičem a dítětem;
 • podporuje psychický rozvoj dítěte;
 • posiluje jeho sebevědomí;
 • rozvíjí jazyk, slovní zásobu, dává svobodu ve vyjadřování;
 • formuje čtecí a písemné návyky;
 • učí samostatnému myšlení - logickému a kritickému;
 • rozvíjí představivost;
 • zlepšuje soustředění, uklidňuje;
 • trénuje paměť;
 • přináší všeobecné znalosti;
 • ulehčuje učení a pomáhá dosáhnout úspěchů ve škole;
 • učí děti hodnotám a rozlišování dobra od zla;
 • rozvíjí smysl pro humor;
 • je výbornou zábavou;
 • zabraňuje vzniku závislosti na televizi a počítači;
 • je to únik od nudy, neúspěchů a problémů;
 • chrání dítě před hrozbou ze strany masové kultury;
 • je prevencí patologických jevů;
 • formuje čtecí návyky a podporuje získávání vědomostí po celý další život;
 • je tou nejlepší investicí do úspěšné budoucnosti dítěte.

 


RODIČŮM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DOPORUČUJEME PŘEČÍST SI MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE

A TĚLOVÝCHOVY, KDE SE DOZVĚDÍ, CO BY MĚL JEJICH PŘEDŠKOLÁK ZVLÁDAT:

Desatero pro rodiče.pdf