Logo

Úvodní strana » Novinky

NOVINKY:

Vážení rodiče,

znovuotevření MŠ 12.4.2021 se bude týkat pouze dětí s povinným  předškolním vzděláváním (děti narozené do 31.8.2015) + dětí 3-5 letých , které mají rodiče zaměstnané v IZS. Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole 1. den při příchodu potvrzením zaměstnavatele. Týká se to následujících profesí:

*  zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb
* pedagogičtí  pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá
* pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy
* zaměstnanci bezpečnostních sborů
* příslušníci ozbrojených sil
* zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví
* zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů
*  zaměstnanci Úřadu práce České republiky
*  zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení
* zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Podmínky přijetí dětí:

Dítě nesmí vykazovat příznaky onemocnění Covid-19.

Povinné testování antigenními testy  bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek). První test se provede první den osobní přítomnosti dítěte ve školce v týdnu a mezi jednotlivými termíny testování v jednom týdnu jsou minimálně 2 a maximálně 3 pracovní dny.

Preventivní test se vždy provádí bezprostředně po příchodu do školky. Počítejte prosím se zdržením (cca 15 minut) před odchodem do práce.

Nebude-li dítě přítomno v den termínu testování ve škole, bude test proveden v den jeho příchodu.

Testování bude probíhat v prostorách MŠ (v šatnách kmenových tříd) a to neinvazivními Ag testy Lepu Rapid.

Testovat své dítě budou zákonní zástupci za asistence pověřeného zaměstnance MŠ. Je nutné vyčkat na výsledek testu.

Postup testování na informačním letáku zde: testovani-instruktazni-letak-lepu-6-4-21.pdf

Video s postupem při testování zde(týká se nás test Lepu Rapid): https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole

Testování se neprovádí u dětí, které:

a/ prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění COVID-19, uplynula u nich doba izolace a neuplynulo více než 90 dní,

b/ doloží negativní výsledek POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, které nejsou starší 48 hodin a které byly provedeny poskytovatelem zdravotních služeb podle aktuálně platného mimořádného opatření k provádění testů,

c/ mají vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o provedeném očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo alespoň 14 dní.

Pokud rodiče nedoloží platné potvrzení o prodělaném covidu od pediatra nebo aktuální laboratorní zprávu s negativním výsledkem PCR /Ag testu, bude jejich dítě testováno v MŠ.

Dítě nemůže být nuceno k účasti na testování a neúčast na testování nemůže být jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

Roušky děti mít nemusí.  Děti budou ve třídách ve skupině v maximálním počtu 15 dětí, dodržována budou veškerá nařízená hygienická pravidla. Těšíme se na Vás!

 

 

Letní prázdninový provoz: Vzhledem k mimořádným vládním opatřením si letní prázdninový provoz v Řepích v letošním roce zajišťuje každá MŠ pouze pro děti z vlastní školky. Naše mateřská škola bude v provozu do 9.7.2021. Z důvodu výměny světel, rekonstrukce elektrických rozvodů a následnému malování není možné zajistit provoz na delší období.

Rodinám doporučujeme akci Městské knihovny Tajný život skřítků ve Vojanových sadech, která potrvá až do června.

https://www.mlp.cz/cz/novinky/1441-tajny-zivot-skritku/

Náměty pro předškoláky na distanční výuku mohou s pomocí rodičů využívat i mladší děti.

Zveme Vás na naši výstavu na plotě, kde si můžete prohlédnout práci dětí z období před uzavřením škol. Přečtěte si tam některé výroky svých dětiček:-).

Prosíme rodiče předškoláků, kteří budou pro své dítě žádat odklad školní docházky, aby upozornili MŠ. Potřebujeme znát počet volných míst na příští školní rok, zápis do MŠ je v květnu. Informaci o postupu při odkladu najdete v oddíle Předškoláci. Děkujeme.

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY ROZHODLA O UZAVŘENÍ MATEŘSKÝCH ŠKOL S PLATNOSTÍ OD 1.3.2021 DO ODVOLÁNÍ.

Pro zpříjemnění této doby si můžete přečíst výroky svých dětí: perličky ze školky.docx

PŘEJEME VÁM VŠEM PEVNÉ ZDRAVÍ! SLEDUJTE DALŠÍ INFORMACE, budeme je postupně doplňovat.

Vyúčtování školného a příspěvku na Spolek rodičů Pastelka Řepy bude ukutečněno po skončení omezení, peníze budeme vracet. Krátkou virtuální prohlídku školky si můžete pustit na úvodní straně. Písničky byly použity s laskavým svolením paní Kružíkové, naší nejoblíbenější autorky dětských písniček.

PROVOZ ŠKOLNÍ JÍDELNY JE PŘERUŠEN.

Distanční výuka:

Uvědomujeme si, že současná situace klade nesmírné nároky především na rodiče, proto jim přejeme co nejvíce klidu a zdraví! Pro děti je nejdůležitější pohodová a usměvavá maminka, proto vás nechceme více zatěžovat a děti nadbytečně připoutávat k počítači.  Návrhy činností pro předškolní děti jsou od loňského roku ve složce Předškoláci, najdete zde tipy na domácí procvičování i aktivity venku. Doporučujeme pracovat podle vašich možností prostřednictvím našich námětů, které navazují na to, kde děti ve školce s výukou skončily. Práce je systematická, nepracujeme pouze nahodile. Najdete zde pro každý týden jedno téma, které se prolíná jednotlivými činnostmi a nabízí i návrhy na rodinné pátrací procházky. Smyslem není nadbytečné vyplňování pracovních listů, ty slouží pouze jako procvičení toho, co se už děti naučily. Na internetu je volně ke stažení mnoho těchto listů různé kvality. Pracovní list musí být ale zvolený s jasným cílem. Méně je někdy více. My preferujeme učení formou prožitku, manipulace s předměty, pokusu a omylu. Chyby jsou vhodné, posouvají nás dál.

Rodičům předškoláků doporučujeme webové stránky ČT -https://edu.ceskatelevize.cz/stupen-vzdelani/predskolni

Aktivitami na čerstvém vzduchu se můžete inspirovat i na následujícím webu:  https://jdeteven.cz/cz/hry

Pokud někdo musí být doma v karanténě a chce s dítětem pracovat přímo v počítači, jsou mu k dispozici  do 30.4. tyto stránky:      https://www.mediacreator.cz/mc/index.php?opentitle=Zapis_je_tu/Zapis_je_tu.mc&pageord=1

Uvítáme zpětnou vazbu, případné dotazy a přání pošlete na školní e-mail.

Po karanténě čeká na děti za dveřmi překvapení, které určitě hned uvidí. Ve třídě je další novinka, která není moc velká, ale bystrá dětská očka ji jistě odhalí.

MŠ již nevystavuje potvrzení o uzavření. Informace o ošetřovném najdete na těchto stránkách:https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Ve třídě je k vyzvednutí potvrzení o zaplaceném školném pro uplatnění daňové slevy.

 

 


 

AKTUÁLNÍ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ:

* Prosíme, aby se rodiče v prostorách MŠ pohybovali v rouškách, děti  jsou bez roušek. Při vstupu do budovy mají rodiče k dispozici dezinfekci na ruce, prosíme o zachování bezpečných rozestupů v šatně i před budovou MŠ

* Do mateřské školy jsou přijímány pouze zdravé děti. Pokud se v průběhu dne u dítěte projeví známky onemocnění, budou rodiče vyzváni, aby si dítě z MŠ vyzvedli. Dítě bude do jejich příchodu izolováno od ostatních.

* Děti si po příchodu do školky hned myjí ruce, během dne je učitelkami kontrolováno důsledné dodržování  hygieny

* Připravte dětem do šatny do sáčku jednu roušku pro případ výskytu onemocnění. Roušku prosím uložte do podepsaného plastového sáčku.

děti by v kolektivu měly být pouze nezbytně nutnou dobu

* Děti se nesetkávají s kuchařkami, na jídlo a příbory nesahají, je jim podáno učitelkou, která použije jednorázové rukavice

* V celé škole platí zvýšená hygienická opatření - časté větrání, dezinfikování povrchů a hraček, po potvrzení pozitivné testovaných využíváme ionizátor

* Z hygienických důvodů dětem s sebou prosím nedávejte plyšáky

Děkujeme Vám za ohleduplnost.

Rodiče, kteří požadují osvobození od platby školného, si zde mohou vytisknout formulář:

žádost+o+osvobození+od+úplaty+školného.docx

 

AKTUALIZACE ŠKOLNÍHO ŘÁDU ZDE:

ŠKOLNÍ ŘÁD - aktualizace 112020.doc.

Projekt MŠ PASTELKA 64 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu MŠ je personální posílení našeho týmu o školního asistenta.


 

EU_MSMT_loga_banner_640px.jpg