Logo

Úvodní strana » Informace » Veřejné zakázky

 

Váš dopis zn.

Naše značka

Vyřizuje/linka

Praha

 

 

Urban Petr

 /+420 724 773 027/

 

 

Věc: výzva k podání nabídky veřejné zakázky malého rozsahu

 

Oprava 2 herních pískovišť v areálu objektu Mateřské školy Pastelka, Praha 6 - Řepy

           

Zadavatel, MŠ Pastelka, 163 00 Praha 6 – Řepy, Vás vyzývá v souladu s ustanovením § 27 písm. b) zákona č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, k podání nabídky a k prokázání kvalifikace na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce.

 

1. Identifikační údaje zadavatele:

Mateřská škola Pastelka, Španielova, Španielova 27/1316, 163 00 Praha 6 - Řepy

IČ: 70974179

Oprávněná osoba za zadavatele jednat: Pavlína Medvedíková  – ředitelka MŠ

tel: 235 324 185             Email: pastelka.ms@volny.cz

Kontaktní osoba: Petr Urban – technik OŠK

Tel: +420 724 773 027           E-mail: petr.urban@praha17.cz

 

2. Informace o druhu a předmětu veřejné zakázky.

Oprava 2 herních pískovišť v jihových. části areálu objektu Mateřské školy Pastelka. Jedná se o opravu herních pískovišť v areálu původního exteriér. prostoru - dle výkazu výměr a podmínek v něm uvedených.

 

Předpokládaný termín realizace: červenec – 10. srpen 2019

 

3. Zadávací dokumentace:

Prohlídka stavby se koná dne 13. 5. 2019 u objektu MŠ Pastelka, ul. Španielova 27/1316, Praha 6 – Řepy v 10.00 hod.

 

4. Lhůta a místo pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek začíná běžet dnem následujícím po odeslání výzvy o zahájení zadávacího řízení. Uchazečům, kteří se přihlásí na základě uveřejněné elektronické výzvy na webových stránkách Mateřské školy nebo výzvy vyvěšené na informační nástěnce před Mateřskou školou, bude poskytnuta zadávací dokumentace po doručení písemné nebo elektronické žádosti na adresu Mateřské školy, Pastelka, Španielova 27/1316, Praha 6 – Řepy nebo na  e-mail: pastelka.ms@volny.cz

 

Konec lhůty pro podání nabídek

Datum:  21. 5. 2019 do 9, 00 hod.

 

Místo pro podání nabídek: MŠ Pastelka, Španielova 27/1316, 163 00 Praha 6 – Řepy k rukám ředitelky Mateřské školy nebo poštou na adresu Mateřské školy, Pastelka, Španielova 27/1316, Praha 6 – Řepy nebo na  e-mail: pastelka.ms@volny.cz, tak aby byly doručeny fyzicky nejpozději do stanoveného data a hodiny konce lhůty pro podání nabídek. Nabídky budou podány v řádně uzavřené obálce označené názvem veřejné zakázky a zpáteční adresou.

5. Otevírání obálek se nekoná.

 

6. Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

 

 • Výpisem z obchodního rejstříku, je- li do něho zapsán, ne starší 90 dní v kopii
 • Dokladem prokazující živnostenské oprávnění v kopii

 

7. Údaje o hodnotících kritérií

a) nabídky budou hodnoceny dle výše nabídkové ceny vč. DPH 90%

b) délkou prováděcí doby 10%

 

8. Obchodní podmínky vč. platebních

Dílo bude zpracováno ve smluvené době, v souladu s objednávkou, se smlouvou o dílo.

Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohy, fakturace dle soupisu provedených prací schválených technickým dozorem investora po dokončení prací, splatnost 21 dní.

Smluvní pokuta z prodlení s předáním díla činí 0,5% z ceny díla za každý den prodlení. Smluvní pokuta z prodlení s úhradou fakturované částky ve výši 0,05% za každý den prodlení.

 

Dle §92e, zákona č. 235/2004 Sb. zákon o DPH, nebude u veřejné zakázky uplatněno přenesení daňové povinnosti, neboť předmět zakázky nesouvisí s ekonomickou činností zadavatele.

Dodavatel předloží před podpisem smlouvy doklad o pojištění odpovědnosti na škodu způsobenou dodavatelem objednateli a třetím osobám.

Zadavatel si vyhrazuje právo jednat o konečném znění smlouvy o dílo.

 

Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit.

 

9. Požadavky na zpracování nabídky:

 Nabídka bude obsahovat:

 • Identifikační údaje uchazeče
 • Název zakázky
 • Nabídková cena bez DPH, DPH, vč. DPH
 • Záruční lhůta v měsících
 • Prováděcí doba v kalendářních dnechod ….. do…..
 • Profesní kvalifikační předpoklady
 • Oceněný výkaz prací
 • Podepsaný návrh smlouvy
 • Nabídka bude podepsána osobou oprávněnou jednat

Nabídka bude svázána v jeden dokument.

 

Nabídková cena je maximální.

 

Vyvěšeno na nástěnce Mateřské školy i na www stránkách Mateřské školy dne 6. 5. 2019

 

                                                                                                          Pavlína Medvedíková

                                                                                                                ředitelka školy

 

 

Přílohy: 1x výkaz výměr pro položkový rozpočet CN

  1x schéma typ. dílčí situace předmětného prostoru (při prohlídce)