Logo

Úvodní strana » Předškoláci

Předškoláci:

Vzdělávání předškoláků s odlišným mateřským jazykem probíhá průběžně ve všech třídách. Navíc je vytvořena skupina cizinců, u kterých se procvičuje český jazyk 2x týdně (úterý+čtvrtek) ve 30minutových lekcích.  Učitelky pracují podle Kurikula češtiny jako druhého jazyka vydaného MŠMT.

Předškolní děti připravujeme na vstup do ZŠ, činnosti jsou doplněny využitím interaktivní tabule a robotických pomůcek pro základy programování.

Při přípravě se věnujeme následujícím oblastem:

  • předčtenářská gramotnost
  • předmatematická gramotnost
  • grafomotorika
  • motorika-jemná i hrubá
  • vizuomotorika (koordinace ruky a oka)
  • oromotorika (procvičování hybnosti jazyka)
  • zrakové vnímání
  • sluchové vnímání
  • prostorová orientace
  • časová orientace

 

Naše mateřská škola spolupracuje s pedagogicko-psychologickou poradnou pro Prahu 6 - https://www.ppp6.cz/

Kontakt:

PhDr. Irena Kitzberger Vlachynská vlachynska@ppp6.cz

Vokovická 32/3
Praha 6
160 00

Telefon:  220 612 131

ŠKOLNÍ ZRALOST-na co děti připravujeme před nástupem do ZŠ, co následně hodnotíme:

Řeč-správně vyslovuje  všechny hlásky, komunikuje ve větách, gramaticky správně, skloňuje, časuje, dokáže převyprávět příběh, popíše obrázek, tvoří zdrobněliny, synonyma, homonyma, antonyma, přechyluje

Grafomotorika-správně drží tužku, kreslí postavu, dům, zvíře i s detaily, napodobí čárky, smyčky, obloučky, zuby, tvary

Lateralita-vyhraněnost, při kreslení již nestřídá ruce

Matematické představy-počítá do 10, sčítá, odčítá do 6, třídí podle velikosti, barvy, tvaru, rozlišuje geometrické tvary, řadí předměty podle velikosti

Zrakové vnímání-rozliší základní i doplňkové barvy, odstíny, určí odlišnosti podobných tvarů i zrcadlově otočených, pozná stejné tvary, složí obrázek z několika částí

Sluchové vnímání-určí první a poslední hlásku ve slově, rozliší podobná i odlišná slova, vytleská počet slabik, rozliší délku slabik, zapamatuje si několik odlišných slov, dokáže je vyjmenovat

Prostorové a časové vnímání-rozliší pojmy nad, pod, vedle, nahoře, dole, vpravo, vlevo atd., rozliší a pojmenuje dny v týdnu a roční doby, ráno, poledne, večer, dnes, včera, zítra

Vztahy-dokáže navázat kontakt s vrstevníky, rozdělí se, domluví se, přijímá pravidla hry, spolupracuje, zapojuje se do kolektivních činností, ovládá své emoce

Respekt k autoritám-dokáže poslechnout pokyny rodičů a učitelů, odpovídá na otázky, respektuje druhé, domluví se

Slušné chování-pozdraví, poprosí, poděkuje, dodržuje pravidla

Samostatnost-zvládá bez obtíží odloučení od rodičů, samostatně plní úkoly, dosáhne přiměřených cílů bez pomoci dospělého

Odolnost-zvládá prohru, neúspěch, vyrovná se s odmítnutím

Sebeovládání-kontroluje své city, je schopné odložit splnění svých přání, dokáže si říct o pomoc, vyřeší drobné konflikty, nevynucuje si přání nevhodným způsobem, např.pláčem, vztekem

Pozornost-dokáže se sousředit 15 minut i na méně zajímavý úkol, dokončí činnost přiměřenou svému věku, vydrží u hry, kterou si zvolí, dokáže si samostatně hrát

Sebeobsluha-svlékne se, oblékne, dodržuje hygienické návyky, obslouží se samostatně na toaletě, umí se vysmrkat, zapne zip, zaváže tkaničky, má osvojené stolovací a stravovací návyky

Udržování pořádku-uklidí si po sobě hračky, oblečení, roztřídí věci na správná místa, uloží věci do batůžku,zvládá drobné domácí práce- stlaní, prostírání, úklid nádobí atd.

Aktivita-je zvídavé, má zájem o poznávání nových věcí, o pohybové aktivity, těší se do školy

 

JAK NA SPRÁVNÝ ÚCHOP TUŽKY?

Ke správnému držení tužky je důležité i správně a rovně sedět, nohy dítěte by měly dosáhnout na zem. Dětská ruka se neliší od dospělé pouze velikostí, děti mají místo drobných zápěstních kůstek chrupavky, které se postupně procesem osifikace mění v kost okolo 6.-8. roku věku dítěte, celý proces bývá dokončen mezi 12.-13. rokem. Pro některé děti je špetkový úchop náročný, proto není vhodné děti odradit od kreslení a následnému psaní neustálým opravováním. Denně s dětmi při cvičení zařazujeme cviky na uvolnění ramen, loktů a zápěstí, procvičujeme hybnost prstů. Vhodné aktivity pro přípravu na psaní jsou např. modelování, hra s pískem, sněhem, mačkání, vytrhávání, navlékaní, zatloukání, stříhání, krájení,  cvrnkání a pod. Podporujte je v těchto činnostech i doma.

Správný úchop psacích potřeb není tak snadný, jak se na první pohled může zdát. Mezi předškoláky je mnoho dětí, kteří trpí grafomotorickými potížemi. Těžkopádné a křečovité písmo či nezájem o kreslení jsou projevy, které by mohly rodiče upozornit na to, že je potřeba dítěti pomoci s nácvikem správného držení psací potřeby. Zjistěte prostřednictvím následujících obrázků, jak má vypadat správný úchop.

Na správný úchop je vhodné dbát od útlého věku, kdy dítě začíná projevovat zájem o kreslení. Děti zjistí, že mohou spojit paleček s ukazováčkem a prostředníčkem - a vznikne ideální nástroj  - špetka! A špetka pomáhá uchopit předměty, jako je právě pastelka! Proto je důležité poskytnout dítěti vhodné náčiní pro kreslení a psaní a tím ho motivovat ho k dalším kresbám.

Má vaše dítě odmítavý postoj ke kreslení? Doporučujeme nabízet mu činnosti rozvíjející jemnou motoriku. "Nejjednodušším způsobem, jak rozvíjet jemnou motoriku u dětí, je zapojit děti do běžných denních a sebeobslužných činností, jako je vaření, pečení, skládání prádla, věšení prádla, spravování věcí, oblékání, obouvání a podobně. Dítě bude nejen trénovat jemnou motoriku a koordinaci oko-ruka, ale ještě si bude připadat jako důležitý člen rodiny.", říká zkušená grafomotorička Kateřina Tesárková. 

Co ovlivňuje správný úchop?

Správný úchop je velmi důležitý. Ovlivňuje kvalitu, čitelnost, rychlost a úhlednost písma. Navíc má významný vliv na koncentraci, uvolnění mluvidel a řeči (pohyb jazyka při kreslení), ale také uvolnění celého těla, zejména procesů jako např. pozornost a myšlení. Proto ho jako rodiče nesmíme podceňovat.

Jak má vypadat správné držení tužky?

Pro správný tzv. špetkovitý úchop je podstatné uvolnění paže, zápěstí a ruky. Tužka je položena na prostředníčku, palec ji přidržuje. Ukazováček je seshora jen položený, aby jím bylo možné poťukat. Tužka směřuje k papíru šikmo, nikoli kolmo, protože leží v prohlubni mezi palcem a ukazovákem. Mezi hrotem tužky a prsty by měla být mezera asi 3 cm. 

Důležité je, aby prsty byly pokrčené a celá ruka byla uvolněná. Tím pádem manipulujeme s tužkou snadno do různých směrů - píšeme plynule, bez bolestí nebo křečí, bez únavy ruky. Lokty svírají pravý úhel s deskou stolu a pohyb vychází ze zápěstí a ramene. 


Ke správnému sklonu napomáhá natočení sešitu zpravidla souběžně s předloktím. Praváci s pravým překloktím, leváci s levým. Výjimku tvoří děti se zkříženou lateralitou - preferují opačnou ruku a oko. Ti mají sešit rovně před sebou. Sešit lehce přidržuje dlaň levé ruky u praváků, pravé ruky u leváků.

Výběr správného psacího náčiní také ovlivňuje správné držení tužky. Doporučujeme využívat trojhranný program: psací náčiní má trojhranné tělo pro lepší uchopení. Existují varianty pro praváky i leváky. Rozdíl je pouze v tom, že pravák tužku táhne a levák ji před sebou lehce tlačí. Délka tužky by měla přesahovat přes kořen palce. Pokud zjistíte, že vaše dítě drží tužku nesprávným způsobem, upozorněte ho a opravte chybné držení.

K navození správného špetkového úchopu můžeme děti motivovat vyprávěním. Prostředníček je postýlkou pro tužku, ukazováček polštářkem a palec peřinkou, kterou se tužka přikryje. Když ležíme v posteli, polštář a peřina jsou měkké, lehké a nikde nás netlačí.

Tip: Udělejte dětem nácvik zábavný, aby neměly pocit, že jsou nešikovné. Pokud dítě stáhne prostředníček směrem nahoru vedle ukazováčku a drží psací náčiní nesprávně, neříkejte "zase špatně", ale zkuste říci například "tužka spadla do postýlky". Pokud tlačí na ukazováček: "ten polštář ale tlačí". Dítě bude vědět, že nešikovní je tužka, tlačí polštář - ne on. Čím povzbudivější budete, tím více motivujete k dalšímu úsilí naučit vaše dítě- a možná i vás – správně držet psací náčiní.

Nesprávný úchop

Jak poznáte, že vaše dítě drží tužku nesprávně? Podívejte se na příklady nesprávných úchopů. Pokud vaše dítě používá některý z nich, je potřeba ho vést ke správnému úchopu a ten fixovat. Pokud si dítě zafixuje nesprávný úchop, náprava trvá mnohem déle. Podle odborníků by mělo dítě umět správný úchop před nástupem do základní školy!

Spastický špetkový úchop s prohnutým ukazovákem

Pokud je ruka spastická (křečovitá), nejsou uvolněné prsty a dlaň ruky. I při správně vyvozeném špetkovém úchopu pak vzniká velký tlak na psací náčiní. Prsty jsou sevřené, jsou v napětí a limitovány v pohybu. Tento úchop může způsobit i bolest zápěstí.


Špetkový úchop s prsty ohnutými v dlani

Dítě má při kreslení správně vyvozenou špetku, ale malíček a prstečníček svírá v dlani. Při delší námaze se prostředníček posunuje do dlaně a přiklání se tam, kde vzniká větší napětí. Ruka je křečovitá.

Cigaretový úchop 

Psací náčiní leží mezi ukazováčkem a prostředníčkem, palec může být položen na tužce, nebo přes ní. Někdy se může také spojit konečky palce a ukazováčku nad tužkou. Úchop nedovoluje pohyb prstů při psaní a tužka prokluzuje mezi prsty.

Tříprstý úchop 

Prsty vytvářejí velký tlak na psací náčiní. Ukazováček je ve špatné poloze a prohýbá se. Prsty mají omezený pohyb a při potřebě delšího a rychlejšího psaní se snižuje kvalita a rychlost písma. Ruka je v napětí a bolí.


Špetkový úchop s palcem v přesahu 

Prostředníček a ukazováček jsou na správném místě. Palec by měl být naproti ukazováčku, ale je vysunutý přes tužku. Při tomto úchopu se ruka obtížně posunuje na podložce. Časem může znehybnět zápěstí a vzniká drápovitý úchop, který znemožňuje při psaní pohybovat zápěstím.

Klarinetový úchop 

Bříška čtyř prstů se opírají o tužku, palec je v opozici. Pohyb nevychází z prstů, jak by tomu bylo při správném držení. Pohyb vychází ze zápěstí a lokte. Ruka při tomto špatném úchopu není většinou položená na podložce a tužka stojí na špičce, někdy stojí od těla. Dítě má problémy udržet tvar písmen, nevejde se do linie, přetahuje.


Kladívkový úchop 

Tento úchop se objevuje zpravidla u dětí, které teprve s uchopováním psacího náčiní začínají. Dítě drží tužku křečovitě, jeho ruka je většinou kolmo k podložce a pohyb vychází z lokte a ramena. Je to úchop pro děti fyziologický, dítě zatím neovládá jemnou motoriku. Postupně s nabývajícími zkušenostmi se tento úchop mění a přechází na úchop prstový.
 

 

RODIČŮM PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ DOPORUČUJEME PŘEČÍST SI MATERIÁL MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE

A TĚLOVÝCHOVY S INFORMACEMI, CO BY MĚL JEJICH PŘEDŠKOLÁK ZVLÁDAT:

Desatero pro rodiče.pdf